Якщо ви розділяєте наші цінності -
долучайтеся до професійної
екологічної спільноти!

ЯК ПРИЄДНАТИСЯ

  1. Заповніть заяву учасника

  2. Претендент на вступ до Асоціації вважається учасником Асоціації після прийняття відповідного рішення Президентом Асоціації або Зборами керуючих членів Асоціації

  3. Сплатіть членський внесок

  4. Отримайте доступ до усіх подій, проєктів та ініціатив ПАЕУ

  5. Ви – учасник ПАЕУ

Почніть робити те, що потрібно
Потім робіть те, що можливо
І ви раптом виявите, що робите неможливе

Структура ПАЕУ та Комітетів

1) Президент – Циганок Людмила
2) Віцепрезидент з правових питань – Хоміч Людмила
3) Віцепрезидент з управління відходами – Щербина Валентин
4) Віцепрезидент зі сталого розвитку - Заружко Валерія
5) Керівник експертного центру PAEU – Тимошенко Марина

Комітет з охорони атмосферного повітря
- Зниження викидів парникових газів
- Впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) викидів парникових газів
- Удосконалення системи нарахування та використання екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
1
Комітет з охорони атмосферного повітря
Комітет з охорони водних ресурсів
- Реалізація Водної стратегії
- Впровадження системи водовідведення з поступовим припиненням скидання у водні об’єкти неочищених та недостатньо очищених стічних вод і забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод установленим нормативам та стандартам
- Підвищення ефективності водокористування
2
Комітет з охорони водних ресурсів
Комітет з охорони надр
- Відкриття геологічної інформації
- Збільшення відсотку рентної плати на користь обласного бюджету
3
Комітет з охорони надр
Комітет агроекології та охорони земельних ресурсів
- Забезпечення природного процесу ґрунтоутворення
- Сприяння досягненню нейтрального рівня деградації земель
- Впровадження ефективної системи підвищення родючості ґрунтів
- Впровадження системи використання сучасних пестицидів та агрохімікатів з мінімальним негативним впливом на флору, фауну та здоров’я людини
4
Комітет агроекології та охорони земельних ресурсів
Комітет управління відходами
- Удосконалення системи поводження з небезпечними відходами та розвиток інфраструктури управління відходами
- Впровадження системи розширеної відповідальності виробника
- Впровадження системи обліку та звітності, системи моніторингу у сфері управління відходами
- Стимулювання заміщення первинних природних ресурсів за рахунок використання відходів виробництва чи побічних продуктів
5
Комітет управління відходами
Комітет промислової екології
- Впровадження науково обґрунтованих та безпечних для навколишнього природного середовища і здоров’я населення вимоги до процесів, товарів та послуг, які відповідатимуть європейським нормам/вимогам
- Реалізація результатів сучасних та фундаментальних екологічних досліджень в економіці та при взаємодії між науковцями та державними органами
- Розроблення системи управління екологічними ризиками
6
Комітет промислової екології
Комітет з екологічного права та законотворчості
- Надання пропозицій щодо внесення змін до діючого природоохоронного законодавства
- Надання пропозицій/ зауважень про проектах природоохоронних нормативних документів
- Вдосконалення природоохоронного законодавства та підвищення рівня його дотримання, включаючи наближення законодавства України до права (acquis) Європейського Союзу
7
Комітет з екологічного права та законотворчості
Комітет громадської взаємодії
- Створення реєстрів/баз відкритих даних екологічної інформації
- Формування комплексного моніторингу стану навколишнього природного середовища як систему виявлення, фіксування, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки релевантної інформації про діяльність підприємства в природоохоронній сфері
- Впровадження системи кадастрів природних ресурсів
- Упровадження технологій електронного урядування в екологічній сфері
8
Комітет громадської взаємодії
Комітет раціонального лісокористування, охорони ПЗФ, «розумного» містобудування, зелених насаджень та біорізноманіття
- Інвентаризація об’єктів біорізноманіття
- Розширення екологічної мережі, мережі ПЗФ та Смарагдової мережі, а також збереження унікальних природних ландшафтів
- Формування системи допустимого впливу процесів урбанізації на навколишнє природне середовище, у т.ч. на зелені насадження у межах міст під час виконання будівельних чи інших робіт
9
Комітет раціонального лісокористування, охорони ПЗФ, «розумного» містобудування, зелених насаджень та біорізноманіття
Комітет екологічних інновацій
- Впровадження екологічних інновацій в економіку та раціональне природокористування
- Екологічна модернізація промислових підприємств
10
Комітет екологічних інновацій
Комітет ВДЕ (зелена енергетика)
- Впровадження/розширення ВДЕ (зелена енергетика)
11
Комітет ВДЕ (зелена енергетика)
Комітет СЕО і ОВД
- Розроблення критеріїв оцінки впливу на довкілля та показників допустимого впливу на довкілля для різних галузей економіки
12
Комітет СЕО і ОВД
Комітет лабораторного контролю та досліджень
- Впровадження системи арбітражних випробувань
- Розроблення програми моніторингу впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище
13
Комітет лабораторного контролю та досліджень
Комітет екологічної сертифікації, стандартизації та маркування
- Підвищення екологічної обґрунтованості і ефективності діяльності суб’єктів господарювання
- Поліпшення екологічних характеристик продукції
- Впровадження екологічного аудиту
- Запровадження системи зелених закупівель
14
Комітет екологічної сертифікації, стандартизації та маркування
Комітет розвитку екологічного консалтингу та екологічних послуг
- Формування реєстру консалтингових установ
15
Комітет розвитку екологічного консалтингу та екологічних послуг
Комітет міжнародної природоохоронної взаємодії
- Адаптація українського природоохоронного законодавства вимогам ЄС
- Виконання міжнародних зобов’язань України
- Розширення співробітництва з питань запобігання транскордонному забрудненню навколишнього природного середовища.
16
Комітет міжнародної природоохоронної взаємодії
Комітет з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
17
Комітет з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.